Promo Video Our Awards
Menu
/ Concerts and events
Online reservation

Regulamin Amfiteatru

Regulamin Amfiteatru

1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym obiekcie są zobowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminu obiektu ORAZ POLECEŃ I NAKAZÓW SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ORGANIZATORA IMPREZY.

2. Nie mają prawa wstępu na obiekt:

 • Osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe 
 • Osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne
 • Odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą w/w przedmioty 
 • Osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres
 • Osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”

3. Uczestnik imprezy zobowiązuje się przestrzegania następujących zakazów:

 • Całkowity zakaz fotografowania
 • Zakaz palenia
 • Zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów

4. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.

5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:

 • Natychmiast powiadomić służby porządkowe;
 • Użyć sprzętu gaśniczego;
 • Unikać paniki;
 • Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki;
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
 • Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

6. Organizator udostępnia 10 tysięcy miejsc.

7. Kary:

 • Nie stosowanie się do poleceń organizatora lub służb pomocniczych będzie skutkowało zakazem wstępu na teren
 • Kto nie wykonuje poleceń porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby niebezpieczne przedmioty i narzędzia; szalik lub twarz wymalowana barwami klubowymi). imprezy. porządkowe, podlega karze grzywny do 5000zł. Może być także orzeczona kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezę masową na czas od 3 do 12 miesięcy.

8. Regulamin zostanie udostępniony poprzez powieszenie go na tablicy informacyjnej przy wejściu na teren imprezy.

Newsletter

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close