menu
Rybactwo i morze

Rybactwo i morze

Lowest price only on our site
Arrival
26 Sep
Departure
27 Sep
  1. Fabulously charming
  2. Rybactwo i morze

Rybactwo i morze 2022

Operacja pn.: „Zakup sprzętu w celu modernizacji usług świadczonych na terenie Zoo Charlotta” mająca na celu: rozwój działalności hodowcy ryb o punkt gastronomiczny oraz modernizację i usprawnienie funkcjonowania Zoo Charlotta wraz z założeniem utworzenia dodatkowych nowych miejsc pracy współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze 2014-2020"

Przewidywane wyniki operacji: liczba podmiotów lub osób fizycznych dywersyfikujących swoją działalność lub miejsce pracy – 1, liczba operacji nastawionych na innowacje – 1, liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy – 3, liczba zatrudnionych osób należących do grup defaworyzowanych - 1

Rybactwo i morze 2018

 

Tytuł operacji:

"Modernizacja restauracji Gościniec wraz z wykonaniem murownej wędzarni i kosza z siatką metalową oraz zakup środków transportu: Fodtrauck, chłodnia i łódź na potrzeby wdrożenia nowej usługi opartej o potencjał wodny obszaru"

Cel operacji:

Zwiększenie atrakcyjości i konkurencyjności obiektu Dolina Charlotty poprzez nową innowacyjną usługę związaną z utworzeniem łańcucha dostaw prodktów rybackich i utworzeniem 3 miejsc pracy.

Wartość operacji: 749 070,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 300 000,00 PLN

mobile nav bg
See on map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close